ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส มีจริยธรรม ยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ถูกต้องตามกฏหมายและแนวปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง ชุมชนบ้านบน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


โครงการ สานสัมพันธ์ ล็อกไทย ร่วมใจ เก็บขยะวันแม่