รางวัล และการรับรอง

Awards & Standards

2559 ISO 9001:2008 BSI : British Standards Institution.
2559 ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2558 เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมความปลอดภัยในการทำงานระยอง สมาคมความปลอดภัยในการทำงานระยอง
2558 บริษัทผู้รับเหมาที่จัดทำระบบการจัดการตามโครงการ Safe white green (Level 2) Thaioil Public Company Limited.
2557 รางวัลชมเชย ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2555 Thaioil Security is Everyone’s Responsibility. Thaioil Public Company Limited.
2555 มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T ระดับ ทอง กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2554 CSR in Supply Chain. Thaioil Public Company Limited.