ศูนย์ฝึกอบรม

หลักสูตรมาใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ใบรับรองหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓ - ๖๖ - ๐๑๙

รอบอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หลักสูตรมาใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

ใบรับรองหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓ - ๖๖ - ๐๑๙

รอบอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หลักสูตรยอดนิยม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ใบรับรองเลขที่ ๐๕๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๐๒

รอบอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ 4 ผู้

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ 4 ผู้

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ 4 ผู้

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ 4 ผู้

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ 4 ผู้

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ 4 ผู้

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ 4 ผู้

สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรมล็อกไทย - ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รูปภาพบรรยากาศในการอบรม

 

สำนักงานระยอง

บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาที่ 00001)

130/10 ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

+081-7233878 k.pattama

+097-1685414​ k.boy

 [email protected]

Singapore (Head Office)

Hai Leck Holdings Limited

47 Tuas View Circuit Singapore 637357

+65 6862 2211

+65 6861 0700

www.haileck.com