พันธกิจ

พันธกิจ

  1. บริษัทมุ่งมั่น และ พัฒนาบุคลากร สร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่ ความเป็นเลิศด้านงานบริการ
  2. มุ่งมั่น สรรสร้าง การจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิ์ภาพ, ประสิทธิผลโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างยังยืน
  3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร รับฟังความคิดเห็น มุ่งเน้นความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย