QSHE Policy


นโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยอมรับว่าความรับผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและลูกค้า รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนในหลักการนี้ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนา ปรับปรุงและรักษาระบบ การจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า การทำงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุถึงหลักการที่มุ่งมั่นไว้

  1.  บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับแรก ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
  2.  ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และ การให้บริการของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
  3.  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถป้องกันได้
  4.  บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันความปลอดภัย เป็นต้น
  5.  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อกำหนดของลูกค้า ในทุกๆ โครงการอย่างเคร่งครัด
  6.  พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในระหว่างการปฏิบัติงานบนที่สูง และขณะที่ทำงานกับสารเคมี
  7. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะ และลดการก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
นายอานนท์ วิทย์วรากุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด